NÁVOD

1)     Uživatel si vybere výrobní oblast a následně pak plodinu a variantu pěstební technologie

 

2)     Zobrazí se první výstupní relace „Náklady technologických operací na 1 ha“, která obsahuje podrobný technologický postup, časový sled technologických operací doporučených pro pěstování plodiny.

 

3)     Jednotlivé operace jsou seřazeny podle časového sledu (číslo u názvu operace) a obsahují tyto údaje: 

·        opakovatelnost operace  - vyjadřuje podíl jednotkových nákladů dané operace na výsledných nákladech plodiny, opakovatelnost může být menší než jedna (např. při hnojení 1x za 4 roky je opakovatelnost operace 0,25) i větší než jedna (např. při odvozu 5 tun produkce je opakovatelnost 5, protože normativy nákladů souprav pro odvoz produkce jsou stanoveny na 1 t)

·        doporučené materiálové vstupy (druh a název materiálu, množství, cena, náklady na 1 ha)

·        produkce (název produktu, výnos, jednotková cena, hodnota produkce na 1 ha plodiny)

·        doporučené technologické systémy (stroje a soupravy) pro provedení operace a jejich normativy na jednotku operace (ha, u operací dopravy hmot je to tuna) -, pracnost (h/ha), spotřeba paliva (l/ha), cena (náklady na jednotku operace)

·        náklady (Kč/ha) – cena technického zajištění operace x opakovatelnost

·        variabilní náklady celkem  - součet materiálových vstupů a nákladů technického zajištění operace

 

4)     Uživatel může do této první výstupní relace, do každé technologické operace vstupovat pomocí tlačítka u názvu operace a v širokém rozsahu si přizpůsobit výsledky získané z databáze modelovacího programu svým lokálním podmínkám. Uživatel může provádět tyto úpravy:

·        změnit opakovatelnost operace (pokud zadá opakovatelnost = 0 lze i operaci „zrušit“, operace zůstává ve výstupní relaci, ale náklady jsou nulové)

·        změnit vstupní materiál a to:

o       ponechat doporučený materiál a měnit pouze dávku a pořizovací cenu

o       vybrat z databáze jiný doporučený materiál, u tohoto materiálu je opět možnost změnit dávku a pořizovací cenu

o       změnit údaje o produkci – změnit výnos a cenu produktu

·        změnit technické zajištění operace a to:

o       ponechat doporučenou soupravu a pouze změnit uvedené technické a ekonomické parametry (pracnost, spotřeba paliva, náklady na jednotku operace)

o       vybrat z databáze jinou doporučenou soupravu, u ní lze rovněž dále měnit její technické a ekonomické parametry

·        doplnit novou operaci – v tomto případě je třeba vybrat operaci, ze které chci při zadávání nové operace vycházet, zadat nové pořadové číslo operace (podle tohoto čísla bude operace zařazena do technologického postupu), a dále je možno zadat všechny údaje týkající se vstupního materiálu i technického zajištění operace.

 

Výsledky průběžných úprav jednotlivých prvků technologického systému pěstování plodiny se po odeslání okamžitě promítají do výsledných hodnot (náklady, pracnost, spotřeba paliva).

 

5)     Po upřesnění první výstupní relace „Náklady technologických operací“ podle lokálních podmínek uživatele lze model uložit (zde je třeba zadat jméno a heslo, pokud již nebylo zadáno při vstupu do systému) a přejít na druhou výstupní relaci „Ekonomika plodiny (tlačítka pod tabulkou).

 

6)     Výstupní relace obsahuje:

·        údaje o celkových nákladech a o produkci plodiny (přenášejí se do této výstupní relace jako výsledek z první výstupní relace)

·        fixní náklady (daně, poplatky, úvěrové zatížení, výrobní a správní režie apod.) jsou na základě dostupných podkladů stanoveny odborným odhadem, uživatel je může změnit podle lokálních podmínek

·        dotace jsou ve výstupní relaci uvedeny podle platných podmínek daného roku, uživatel je může rovněž přizpůsobit svým lokálním podmínkám.

Barevně označené hodnoty (fixní náklady a dotace) lze zadat (tlačítko pod tabulkou) podle lokálních podmínek uživatele.

 

7)     Na základě těchto převzatých, případně uživatelem upravených vstupních údajů jsou pak vypočteny výsledné ukazatele po započtení fixních nákladů a dotací:

·        měrné náklady plodiny (na 1 ha, na 1 t produkce)

·        zisku resp. ztráty (na 1 ha, na 1 t)

·        minimální výnos pro dosažení nulové rentability.

 

I zde je možno po dokončení uložit model plodiny.

 

Uložené modely zůstávají v databázi a uživatel se k nim může kdykoliv (po zadání jména a hesla) vrátit a pokračovat v jejich úpravách.

 

Kontakt:          Ing. Zdeněk Abrham, CSc.

tel. 233 022 399.  731 615 041

e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz